Projekt P

Názov projektu

Otvorená história IT na Slovensku

Garant:
Ing. Štefan Kohút

Cieľ:
Získať chronologicky usporiadané a dokumentmi doložené informácie o udalostiach rozvoja IT u nás ako nespochybniteľné body našej histórie.

Postup:
Zbieranie historických udalostí podložených existujúcimi dokumentmi o rozvoji IT na Slovensku a ich usporadúvanie podľa chronológie, podľa rokov vzniku udalosti, prípadne ak je možnosť aj presného dátumu. Príspevky sa budú zbierať na webe SDMP v samostatnej časti, kde sa okrem stručného popisu udalosti uvedie aj názov dokumentu a miesto jeho uloženia. V prípade, že sa dokument v súčasnosti nenašiel, uvedie sa, že ide o osobné svedectvo autora s popisom jeho vzťahu k danej udalosti a názvom jeho funkcie, ktorú v tom čase zastával.
V rámci tohto projektu musí byť v spolupráci s OIS VS SAV vyhotovený samostatný komunikačný subsystém webovej stránky SDMP. Tento subsystém dovolí verejnosti pripomienkovať zverejnené údaje, bez priameho zásahu do ich textu.

Výsledok:
Zozbieraná vierohodná chronológia dejín IT na Slovensku vhodne prezentovaná cez internet. Zozbierané originály dokumentov, ktoré môžu byť uložené u majiteľov, ale ich scany budú súčasťou chronológie ako dôkazy pravdivosti.

Prínos:
Zdroj informácií pre historikov a učiteľov informatiky, ktorý v súčasnosti neexistuje.

Riešitelia:
Riešiteľom sa môže stať každý, ktorý poskytne aspoň jeden svoj prvý príspevok k riešeniu projektu priamou korešpondenciou s koordinátorom.
Riešitelia projektu budú evidovaní v Zozname riešiteľov s kontaktnými údajmi zverejnenými s ich súhlasom. K zoznamu budú mať prístup len riešitelia projektu.

Začiatok a koniec riešenia:
2018 – 2020
__________________________________________________________________________

Aktuálne informácie o projekte

Koordinátor projektu P5 spracoval jemu dostupné informácie o histórii výpočtovej techniky na Slovensku a zoradil ich chronologicky v materiáli Krátka a nedokončená história informatiky, ktorú pripravil z príležitosti 60 výročia Ústavu informatiky SAV v roku 2016. Tento materiál je základom projektu P5 a slúži na doplňovanie a spresňovanie tam napísaných skutočností. Materiál je k dispozícii ako Priebežný výsledok projektu.

Priebežný výsledok projektu

Krátka história informatiky V11

________________________________________________________________

D. Komunikácia riešiteľov projektu

Vypísané témy na riešenie:
1.
Potvrdiť/vyvrátiť pravdivosť tvrdení s predložením dôkazov – dokumentov. Prijímajú sa aj poznámky rozširujúce poznanie ako osobné svedectvá, prípadne dokladované ďalšími svedkami danej skutočnosti. V prvom rade budú registrované svedectvá podložené dokumentmi, naskenovanými pre potreby projektu s označením miesta uloženia ich originálu. Diskusie v úrovni pocitov a pamätí budú evidované osobitne a paralelne s rokom ku ktorému sa vzťahujú. Budú slúžiť ako asociácia pre rozpamätávanie sa ďalších záujemcov.

2.
Doplniť nové skutočnosti v rozvoji IT na Slovensku – konštrukcie a inštalácie počítačov, úlohy výskumu, vznik IT organizácií pre výskum, výrobu, aplikácie, vyriešené úlohy pre aplikácie v praxi, patenty, konferencie, významné publikácie, spoločenské organizácie, školy, špecializácie, katedry, vyučovacie predmety, osobnosti, ocenenia, súťaže a výsledky a podobné všetko, čo posunulo IT na Slovensku o kúsok dopredu.

Konverzácia riešiteľov:
voľná diskusia podobná sociálnym sieťam, ale prístupná len riešiteľom

Podanie príspevkov k riešeniu úlohy:
Riešiteľ podá svoj vážny návrh na zmenu, alebo doplnenie chronológie formou komunikácie s koordinátorom, zodpovedným za priebežný výsledok riešenia projektu a to:
• mailom k rukám koordinátora na adresu stevo.kohut@gmail.com
• alebo na poštovú adresu:
Ing. Štefan Kohút
Centrum spoločných činností SAV
Výpočtové stredisko SAV
Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava 45
___________________________________________________________________________

E. Výzva pre verejnosť
Verejnosť sa môže zúčastniť riešenia svojimi postrehmi a nápadmi, kritikou a pod.

Popis riešeného problému:
Návrhy na doplnenie, pripomienky na vyvrátenie tvrdení, upozornenie na nové skutočnosti, na pamätníkov aby sa skvalitnila práca na chronológii. Koordinátor môže vypísať špeciálne témy pre verejnosť v prípade hľadania ťažko zistiteľných skutočností týkajúcich sa histórie výpočtovej techniky.

Konverzácia verejnosti:
Voľná konverzácia typu Facebook o predloženom probléme, konverzáciu bude moderovať koordinátor

Príspevok k riešeniu:
Vážny príspevok, ktorý pomôže riešiť problém so skutočnou identifikáciou autora, jeho účasti na historickej udalosti a priloženým dokumentom.
Záujemca podá takýto návrh už podľa bodu D a stane sa tak evidovaným spoluriešiteľom projektu P5
_________________________________________________________________________