Projekt P5

Názov projektu

Otvorená história IT na Slovensku

Garant:
Ing. Štefan Kohút

Cieľ:
Získať chronologicky usporiadané a dokumentmi doložené informácie o udalostiach rozvoja IT u nás ako nespochybniteľné body našej histórie.

Postup:
Zbieranie historických udalostí podložených existujúcimi dokumentmi o rozvoji IT na Slovensku a ich usporadúvanie podľa chronológie, podľa rokov vzniku udalosti, prípadne ak je možnosť aj presného dátumu. Príspevky sa budú zbierať na webe SDMP v samostatnej časti, kde sa okrem stručného popisu udalosti uvedie aj názov dokumentu a miesto jeho uloženia. V prípade, že sa dokument v súčasnosti nenašiel, uvedie sa, že ide o osobné svedectvo autora s popisom jeho vzťahu k danej udalosti a názvom jeho funkcie, ktorú v tom čase zastával.
V rámci tohto projektu musí byť v spolupráci s OIS VS SAV vyhotovený samostatný komunikačný subsystém webovej stránky SDMP. Tento subsystém dovolí verejnosti pripomienkovať zverejnené údaje, bez priameho zásahu do ich textu.

Výsledok:
Zozbieraná vierohodná chronológia dejín IT na Slovensku vhodne prezentovaná cez internet. Zozbierané originály dokumentov, ktoré môžu byť uložené u majiteľov, ale ich scany budú súčasťou chronológie ako dôkazy pravdivosti.

Prínos:
Zdroj informácií pre historikov a učiteľov informatiky, ktorý v súčasnosti neexistuje.

Riešitelia:
Riešiteľom sa môže stať každý, ktorý poskytne aspoň jeden svoj prvý príspevok k riešeniu projektu priamou korešpondenciou s koordinátorom.
Riešitelia projektu budú evidovaní v Zozname riešiteľov s kontaktnými údajmi zverejnenými s ich súhlasom. K zoznamu budú mať prístup len riešitelia projektu.

Začiatok a koniec riešenia:
2018 – 2020
__________________________________________________________________________

Aktuálne informácie o projekte

Koordinátor projektu P5 spracoval jemu dostupné informácie o histórii výpočtovej techniky na Slovensku a zoradil ich chronologicky v materiáli Krátka a nedokončená história informatiky, ktorú pripravil z príležitosti 60 výročia Ústavu informatiky SAV v roku 2016. Tento materiál je základom projektu P5 a slúži na doplňovanie a spresňovanie tam napísaných skutočností. Materiál je k dispozícii ako Priebežný výsledok projektu.

Priebežný výsledok projektu

Krátka história informatiky V11